Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

Nhiệm vụ

 • Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của Khoa Y về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo liên tục, và phương thức đào tạo;
 • Hỗ trợ các bộ môn, trung tâm  xây dựng chương trình đào tạo BSĐK hay các khóa đào tạo liên tục;
 • Quản lý vận hành các chương trình đào tạo;
 • Tổ chức điều phối các khâu giảng dạy và học tập;
 • Điều hành các đợt kiểm tra, thi, đánh giá tập trung;
 • Tổ chức quản lý các bảng điểm gốc kết quả học tập của sinh viên;
 • Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh;
 • Đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong Quy chế học vụ, Quy chế giảng dạy;
 • Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin về học vụ;
 • Quản lý hồ sơ gốc và danh sách sinh viên.

Chức năng

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên có chức năng tham mưu cho Ban Chủ Nhiệm Khoa trong việc:
 • Tổ chức quản lý và phát triển công tác đào tạo bác sĩ đa khoa và các khóa đào tạo liên tục;
 • Giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên theo đúng chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước;
 • Lập biểu đồ đào tạo hằng năm, phối hợp với các bộ môn, trung tâm lập kế hoạch giảngdạy từng học kỳ hay khóa đào tạo.

Nhân sự

Nhân sự

Nhân sự

Nhiệm vụ được phân công

Email


Trưởng phòng

ThS. BS. Viên Vi Phú

Giảng viên kiêm nhiệm

Quản lý chung toàn bộ hoạt động của Phòng

 

vvphu@medvnu.edu.vn

 
Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Tuấn Kiệt

Giảng viên kiêm nhiệm

Quản lý hệ thống eOffice

Quản lý kế hoạch đào tạo, tuyển sinh

ntkiet@medvnu.edu.vn
 

 
Chuyên viên

ThS. Bùi Thị Thúy Hằng

Chuyên trách Công tác Sinh viên

Chuyên trách công tác đào tạo lớp Y2016

btthang@medvnu.edu.vn
 

 

Chuyên viên

Thầy Bùi Võ Anh Hào

 

bvahao@medvnu.edu.vn
 

 
Chuyên viên
Cô Nguyễn Vũ Y Lan

Phụ trách công tác văn thư

Chuyên trách công tác đào tạo khối Dược học

nvylan@medvnu.edu.vn
 

Chuyên viên
 Cô Lê Thị Thanh Tâm

Chuyên trách công tác đào tạo lớp Y2017, YC2018

ltttam@medvnu.edu.vn
 


Chuyên viên
 Cô Phạm Thị Bích Nga

Chuyên trách công tác đào tạo khối Lâm sàng

ptbnga@medvnu.edu.vn
 

 
Chuyên viên
 Thầy Nguyễn Duy Nguyên

Phụ trách quản lý dữ liệu điểm, hợp đồng thanh toán thù lao, tuyển sinh

ndnguyen@medvnu.edu.vn
 

 

Chuyên viên

ThS. Võ Thị Hằng

 

vthang@medvnu.edu.vn

 

(Cập nhật ngày 08/10/2018)