1.    Vào trang web http://pdt-medvnu.info

 

2.    Nhấp vào nút đăng nhập

 

3.    Đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu của bạn

 

4.    Nhấp vào tên của bạn

5.    Nhấp vào nút sửa hồ sơ

6.    Chọn thẻ Quản Lư Password và điền thông tin password cần thay đổi

 

7.    Nhấp nút Thay đổi Password để cập nhật mật khẩu mới

Lưu ư: Sau khi thiết lập mật khẩu thành công sẽ có thông báo màu xanh. Cần nhập đúng mật khẩu củ. Mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu phải giống nhau.